Prevence

2.5.2024
 
Preventivní program Slezské diakonie
Druhá část programu
Název programu: Sněhurka a sedm trpaslíků aneb sedm způsobů, jak být fit
1.     ročník
V rámci programu paní lektorka probrala s žáky způsoby, jak se starat o své tělo, aby nebylo špinavé, jak podporovat své zdraví, jak důležitý je spánek, procvičování  mysli a paměti a jak mohou v některých smutných situacích najít něco dobrého.
V rámci programu proběhla také aktivita ocenění svých vlastních pozitivních vlastností a dovedností. Žáci diskutovali o tom, jak se chová správný kamarád, že je hezké ostatní pochválit a povzbuzovat za dobré věci a neukazovat na ty špatné, hledali důvody k radosti v obtížných či smutných situacích.
 
Název programu: Ve víru emocí
2., 3. ročník
Program byl tentokrát zaměřený na to, aby se děti naučily poznávat, pojmenovávat a správně zpracovávat své emoce. Vyzkoušeli si to společně podle výrazu ve tváři, podle hlasu a podle těla a postoje. Žáci  byli velmi všímaví a bystří, rozlišit emoce jim nedělalo problémy. Společně se zamýšleli nad tím, co by bylo dobré udělat pro to, aby si udrželi příjemné emoce a jak si mohou pomoci, když přijde silná a nepříjemná emoce.
 
Název programu: (Ne)poslouchat se (ne)vyplatí
4., 5. ročník
V úvodu hodiny dostali žáci možnost vyzkoušet si být v roli autority - vedoucího skupinky a v roli toho, kdo je někým veden a jen poslouchá. Následně reflektovali, ve které roli jim bylo lépe a proč jsou obě postavení důležitá. Žáci neměli problém povídat si o dobrých autoritách, dávali příklady osob, které jsou autoritami pro ně. Procvičili si vymezování se vůči špatným autoritám v modelových situacích, kdy se museli postavit proti špatnému chování autority, ale také jak je důležité umět se zastat druhého a případně ho povzbudit a za něco pochválit.                                Žáci často uváděli, že by si řekly o pomoc někomu dalšímu - ať už rodičům nebo učitelům. Zmínili rovněž Linku bezpečí, vysvětlili si k čemu je a jak funguje.
GALERIE Prevence 4

Návštěva ZŠ Jablunkov

25.4.2024
Zábavné dopoledne v Základní škole v Jablunkově
Dne 17. dubna se žáci 4. a 5. ročníku vydali na návštěvu Základní školy v Jablunkově. Přivítal je pan ředitel Pavel Kantor s paní učitelkou Vlastou Sikorovou a představili jim také další pedagogy, kteří se jim v průběhu dopoledne věnovali. Žáci si vyzkoušeli zajímavý program v počítačové učebně, v keramické dílně si mohli na hrnčířském kruhu vyrobit vázu nebo vymodelovali misku a někteří si vyrobili také dřevěnou hračku. Poté zamířili do školní kuchyňky, kde si všichni s pomocí žákyň 8. ročníku upekli svačinku z listového těsta. Na závěr návštěvy žáci zamířili do chemické učebny a za asistence žáků 9. ročníku si mohli některé pokusy sami vyzkoušet. Žákům se dopolední program velmi líbil, děkujeme všem pedagogům za zajímavý a inspirativní  program.
GALERIE ZŠ Jablunkov

Zápis do 1. ročníku

25.4.2024
 Zápis do první třídy se konal 4. dubna 2024. Těšíme se na nové školáčky.
GALERIE Zápis

Návštěva ZŠ Písek

25.4.2024

Návštěva základní školy v Písku
V březnu jsme přijali pozvání na návštěvu do základní školy v Písku. Čtvrťáci a páťáci z naší školy si zahráli vybíjenou s žáky pátých ročníků z Písku a Bukovce. Paní učitelka Minksová nás provedla třídami prvního i druhého stupně, podívali jsme se také do počítačové učebny, knihovny nebo dílny. Potkali jsme se tady se spoustou starších spolužáků, kteří navštěvovali naši školu.  Připravili pro nás také skvělé občerstvení. Paní učitelkám děkujeme za milé přijetí, přípravu celého programu a čas, který nám věnovaly.

 
GALERIE Písek

Přírodovědné dílny Bukovec

25.4.2024
 Přírodovědné dílny v ZŠ v Bukovci

V prosinci  byl 4. a 5. ročník pozván do základní školy v Bukovci na první část přírodovědných dílen. Naučný program byl zaměřen na živly a prvním tématem byla voda. Naši žáci a žáci z Bukovce byli rozděleni do skupin, ve kterých prováděli pokusy týkající se vody.  Vyzkoušeli si odpařování vody ze lžičky, rychlost sušení mokrého kapesníku, co dokáže sůl a led. Ochutnávali také různé druhy minerálních vod jako například Vincentku, Mattoni, Ondrášovku a další.

Další díl, na který jsme byli pozváni v březnu, se týkal ohně. Také tentokrát se naši žáci setkali s páťáky z Bukovce. Ve skupinách odpovídali na otázky týkající se tohoto živlu. Byl pozván také profesionální hasič  z Hasičského záchranného sboru v Ostravě, který žákům přednášel o tom,  co je náplní jejich práce, jak by se lidé měli chovat, když někde hoří a co dělají hasiči na stanicích, když zrovna nemají výjezd k případu.

Žákům se v přírodovědných dílnách moc líbilo, paní učitelce Byrtusové děkujme za velmi poutavý a přínosný program a těšíme se na další spolupráci.

 
GALERIE Bukovec 2

Zlatovláska

12.3.2024
Pod vedením pedagogů ZŠ a ŠD děti nacvičily divadelní představení Zlatovláska. Pohádku děti zahrály na třech vystoupeních pro maminky při příležitosti MDŽ, pro děti ze ZŠ Písek a ZŠ Bukovec a také pro veřejnost. Pohádka se velmi vydařila a malí herci byli odměněni zaslouženým potleskem.
 
GALERIE Zlatovláska

Táta, máma a já

23.2.2024
Táta, máma a já
Preventivní program pro 1. - 3. ročník
Organizace: Poradna pro ženy a dívky F - M
V programu táta, máma a já byla dětem vysvětlena funkce úzké i širší rodiny. Vše bylo podáno formou, kterou pochopily i děti menší a aktivně se zapojovaly i ty starší. Na principu loďky, která zbyla po ztroskotaném parníku, se děti obrazně naučily, jak by to v rodině mohlo nebo mělo fungovat. Uvědomily si svou roli v rodinném uskupení a také dokázaly pochopit, že rodiče mají velkou zodpovědnost vůči sobě navzájem, vůči svým dětem a případně i starším členům rodiny. Pochopily, že přísné nároky rodičů jsou pro jejich dobro a uvědomily si, že i ony samy mohou přispět svým chováním k dobrému klimatu úzké i širší rodiny.V diskuzi měly spoustu otázek, které nebyly zcela jednoduché na zodpovězení, ale lektorka vše dokázala vysvětlit velmi obratně, jasně a výstižně. Na konci dvouhodinové lekce si děti vyrobily svého andělíčka, který na sobě nese jména těch členů rodiny, za kterými by si mohly zajít pro radu, kdyby byly v nesnázích. Uvědomily si, že své starosti si nemohou nechávat v sobě, ale sdělit je někomu blízkému, komu věří. 

Tajemství lásky
Preventivní program pro 4. a 5. ročník
Děti velmi pěkně a vyspěle odpovídaly na otázku co je to láska. Paní lektorka všem vysvětlila, jak je láska provází již od početí a jak je v životě každého důležitá. Děti si sdělovaly, jaké vlastnosti se jim u jejich kamarádů líbí, a jaké naopak ne. Při technice Sluníčko jim bylo vysvětleno, jak je důležité mít rád také sám sebe, přemýšleli o svých kladných vlastnostech, které si sdělovaly navzájem. Paní lektorka dětem vysvětlila rozdíl mezi láskou a zamilovaností, láskou a přátelstvím. Děti  se dověděly, že láska a přátelství obsahuje hodně důležitých aspektů, bez kterých by jen stěží fungovaly (pomoc, důvěra, povídání si, tolerance, úcta...), ale také "jedovaté" aspekty vztahů (lež, bití, výsměch, ponižování druhého). Při besedě byl kladem důraz i na současné vztahy dětí, o kterých se rozpovídaly. Oba programy byly velmi přínosné pro všechny děti a doufáme, že si mnohé zapamatovaly.
 
GALERIE Prevence láska

Naše třída = prima parta

23.2.2024
Preventivní program pro 1. – 5. třídu
Organizace: Slezská diakonie 
Jedná se o interaktivní zážitkové programy zaměřené na vytváření kvalitních vztahů a pozitivního klima třídy. Programy jsou svým obsahem přizpůsobeny věkové kategorii i specifickým potřebám třídy. Je to dlouhodobý komplexní preventivní program, který v sobě zahrnuje systematicky vypracovaný plán prevence pro všechny ročníky naší školy. 
1.     ročník
V rámci programu paní lektorka prováděla projektivní metodu zaměřenou na kolektiv, kde se projevilo postavení žáků a celková atmosféra třídy. Při reflexi zaznívalo z úst dětí, že se ve třídě cítí dobře, že se spolu kamarádí.  Mluvili mezi sebou o tom, co můžou kamarádi pro sebe navzájem udělat, aby se nikdo necítil sám. I při aktivitě na soupeřivost a nevraživost se k sobě děti chovaly velmi přátelsky a ohleduplně, braly ohled na druhé a raději škodili sobě, než aby škodily druhým. V této třídě se ukázalo, že žáci mají velmi silné prosociální cítění a chtějí mít ve třídě hezké vztahy, aby nikdo nezůstal sám nebo vyčleněn.Na konci hodiny měli žáci možnost zhodnotit, které chování je hezké, a které naopak není. Většina žáků se jasně vymezovala vůči nevhodnému chování.
2. a 3. ročník
Všechny aktivity byly zaměřeny na podporu vzájemné komunikace a zájmu o druhé. Žáci pojmenovávali chování, které ve třídě vidí, při různých aktivitách si  navzájem  pomáhali, někteří kluci sice druhým škodili, zbytek třídy se k nim ale nepřidal, což je velkým pozitivem. Spousta žáků pojmenovávala ale i hezké chování – všímali si, když byl někdo smutný, snažili se ho povzbuzovat, bavili se spolu, nebáli se zastat se druhých a říct svůj názor. Při aktivitách se dokázali velmi rychle domluvit a spolupracovat na splnění úkolů, neproběhly žádné hádky, nikdo se nesnažil prosadit na úkor druhých.
4. a 5. ročníkBěhem úvodní projektivní aktivity většina žáků sdílela, že jsou ve třídě šťastní, že tam mají kamarády. Bezpečná a přátelská atmosféra přispěla k tomu, že si žáci sdíleli své pocity, naslouchali si, nekomentovali příspěvky svých spolužáků, což přispělo k pocitu bezpečí ve třídě.V aktivitě na trénování komunikace si žáci nejdříve povídali jen se svými nejbližšími kamarády, po chvíli se ale celý kruh postavil a promíchal, chlapci oslovovali dívky a naopak. To, že se chlapci baví s dívkami, zaznělo i na konci programu jako jedna z pochval pro třídu, kdy dívky toto u chlapců ocenily.Při aktivitě s lanem si v prvním kole žáci navzájem škodili, byli soutěživí. Velmi hezky ale aktivitu okomentovali a přišli na to, že když ostatním nebudou pomáhat nebo na ně budou zlí, pak nebudu mít kamarády, kteří by se s nimi chtěli bavit.Program byl zakončen vzkazem pro třídu, kdy měli žáci za úkol za něco třídu pochválit, říci, co se jim na jejich třídě líbí. Žáci chválili to, že si ve třídě pomáhají, že jsou kamarádští, že je ve třídě legrace a také to, že se kluci baví s dívkami.
 
GALERIE Parta

Přítelem v každé situaci

11.12.2023
Preventivní program zaměřený na principy přátelství byl určen žákům 4. a 5. ročníku. Hned na počátku hodiny si žáci zahráli motivační hru, po které si navzájem sdělovali své pocity ze hry a  poslechli si názory druhých. Poté pracovali s kreslenými příběhy s názvem Konec dobrý, všechno dobré. Zapisovali si názvy příběhů, povídali si ve dvojici o tom, jak by příběhy mohly dopadnout a  převyprávěli ostatním své varianty příběhů. Zamýšleli se nad tím, co pro ně přátelství znamená, zda je v životě člověka důležité mít přátelé a jak se opravdové přátelství pozná. 
 
GALERIE prevence

Sněhuláci

11.12.2023
 7. prosince 2023
I když nám sníh tentokrát moc nepomáhal, podařilo se dětem vyrobit úžasné sněhuláky. 
GALERIE Sněhuláci

Mikuláš

11.12.2023
5. 12. 2023
Kde se vzal, tu se vzal, Mikuláš u dveří stál..... čert hodně zabouchal a vešli do třídy. Děti jim přednesly básničky a zazpívaly, na oplátku dostaly dárečky.
 
GALERIE Mikuláš

Záložky do knih

2.11.2023
V pracovních činnostech i ve školní družině žáci vyráběli nápadité záložky do knížek. Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy = Záložka do knihy spája školy pořádá Národný inštitút vzdelávania a mládeže v Bratislave a Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Letošní téma zní: Inspirující svět pohádek, básní a příběhů. Záložky jsme si tentokrát vyměnili se Základní školou ze Semerova v Nitranském kraji. 
 
GALERIE ZáložkyZákladní a mateřská škola Písečná

Písečná 42
739 91 Písečná
e-mail: zspisecna@seznam.cz

Datová schránka: 7nfmgh6
Kontaktní telefon:
ZŠ: 730178243
MŠ: 731773885
ŠJ: 730 154 058
ŠD: 730 154 059