Mateřská škola

Kalendář

   červenec 2024
poútstčtsone
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

ZÁPIS DO MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná dle § 34 odst. 2 školského zákona.

Bude probíhat ve středu 15. května 2024 od 16:00 do 18:00 hodin v budově mateřské školy.


Zákonný zástupce je k zápisu do mateřské školy povinen doložit následující dokumenty:

1.  Žádost o přijetí do MŠ.

2.  Evidenční list pro dítě v MŠ. 

Žádost o přijetí do MŠ a evidenční list pro dítě v MŠ, který slouží zároveň, jako potvrzení o řádném očkování dítěte, si můžete stáhnout níže na webových stránkách nebo osobně vyzvednout v mateřské škole u paní učitelky Bc. Moniky Ježowiczové (tel. kontakt 731 773 885).

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2024 pěti let. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá ředitelce školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku.Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2024

Ředitelka ZŠ a MŠ Písečná po projednání se zřizovatelem stanovila v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (tzv. školský zákon), v aktuálním znění, následující kritéria, podle nichž bude posupovat při rozhodování v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025 překročí počet volných míst.

I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

II.

Pří přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií uvedených v následující tabulce.


1. Trvalý pobyt dítěte  Ve spádovém obvodu mateřské školy Písečná   10 bodů
  Mimo spádový obvod mateřské školy Písečná  0 bodů 
 2. Věk dítěte k 31. 8. 2024 5 a více let  25 bodů
  4 roky   20 bodů
  3 roky 15 bodů 
  méně než 3 roky  0 bodů 

  • Spádovým obvodem ZŠ a MŠ Písečná, se rozumí území obce Písečná.
  • Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.
  • V případě rovnosti bodů budou děti přijaty podle data narození od nejstaršího do naplnění kapacity mateřské školy.

Podmínky pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

  • zdravotní způsobilost (doloženo potvrzením lékaře),
  • doklad o absolvování stanovených očkování s výjimkou dětí plnících povinné předškolní vzdělávání (doloženo potvrzením lékaře),
  • vyjádření školského poradenského zařízení popř. také registrujícího lékaře o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte,
  • k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU, popř. děti, které jsou rodinnými příslušníky občanů EU,
  • k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou občany EU, mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů popř. jsou osobami oprávněnými pobývat na území ČR za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany.

Základní a mateřská škola Písečná

Písečná 42
739 91 Písečná
e-mail: zspisecna@seznam.cz

Datová schránka: 7nfmgh6
Kontaktní telefon:
ZŠ: 730178243
MŠ: 731773885
ŠJ: 730 154 058
ŠD: 730 154 059