Mateřská škola

Kalendář

   duben 2024
poútstčtsone
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     

Vize MŠ 2021/2025

Mateřská škola je prvním místem, kde se dítě setkává se svými vrstevníky a zároveň představuje jednu z možností, jak doplnit rodinnou výchovu a pomoci tak zajistit dětem od jejich útlého věku prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji a učení. Pomocí vlastního Školního vzdělávacího plánu „Jsme součástí světa" se chceme stát dětem těmi nejlepšími průvodci na jejich cestě za poznáním.

Vize mateřské školy:
 • Vybudovat perspektivní mateřskou školu, která se stane otevřenou, přátelskou a efektivní mateřskou školou, zajišťující dětem, rodičům i veřejnosti profesionalitu a partnerství.
 • Předávat základní škole takové osobnosti, které budou optimálně všestranně rozvinuté podle svých možností a zájmů.  
Dílčí cíle naší mateřské školy
 • Naučit se k sobě chovat se vstřícnosti a empatií, být ochotni si pomoci.
 • Vytvářet podnětné a inspirativní prostředí, umožňující dětem vlastní seberealizaci.
 • Vytvořit takovou mateřskou školu, která se stane místem společného radostného setkávání dětí, pedagogů, zaměstnanců školy a rodičů.
 • Budovat dobré klima mateřské školy.
 • Udržovat naplněnost mateřské školy.
Prostředky k dosažení stanovených cílů

 1. Výchova a vzdělávání
 • Zvyšovat kvalitu vzdělávání a výchovy dětí, naplňovat školní vzdělávací program v souladu s právními předpisy.
 • Aktivně připravovat zajímavou vzdělávací nabídku pro všechny děti.
 • Propojit vzdělávání se skutečným prožitkem, podporovat děti v osvojení si praktické zkušenosti.
 • Být jednotní a důslední ve výchovných požadavcích.
 • Podporovat individualitu každého dítěte, respektovat a přizpůsobovat se fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí.
 • Uplatňovat individuální přístup k dětem, spolupracovat s PPP, vytvářet pro děti podle potřeby individuální vzdělávací plány.
 • Vést děti k ochotě spolupracovat s druhými, vzájemně si pomáhat.
 • Podporovat zdraví a tělesný rozvoj dětí, jejich zájem poznávat a objevovat, získávat zkušenosti.
 • Učit děti mít rád přírodu a chránit životní prostředí, učit je k lásce k místu, kde žijeme, k naší zemi.
 • Věnovat pozornost i problémům dnešní civilizace – šikana, bezpečnost.
 • Upevňovat a rozvíjet základy společenské etiky a stolování.
 • Průběžně ověřovat účinnost a kvalitu školního vzdělávacího programu. 
2. Školní prostředí
 • Vytvářet v MŠ přátelskou atmosféru založenou na důvěře a vzájemné spolupráci mezi dětmi, zaměstnanci mateřské školy a rodiči.
 • Organizovat akce pro děti a rodiče – Drakiáda, společná tvoření - dílničky, besídky.
 • Dle potřeby vést s rodiči průběžné individuální rozhovory o dětech.
3. Zaměstnanci mateřské školy
 • Vytvářet vhodné, bezpečné a podnětné prostředí pro rozvoj osobnosti dítěte, pěstovat v dětech zdravé sebevědomí a sebejistotu.
 • Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků, využívat získané poznatky ke zlepšení práce.
 • Přizpůsobovat se požadavkům, potřebám současné doby, měnící se společnosti, novým přístupům a myšlenkám.
 • Předávat získané vědomosti a zkušenosti ostatním pedagogům, případně ostatním zaměstnancům školy.
 • Zaměstnancům poskytovat kvalitní prostředí, podporu, porozumění a vstřícné jednání.
 • Budovat pozitivní klima uvnitř týmu, komunikovat a předcházet nedorozuměním. Posilovat sounáležitost k týmu.
 • Vzájemně se i nadále informovat o dění v budově školy.  
4. Spolupráce s rodiči a ostatní veřejností
 • Prezentovat školku a její aktivity na veřejnosti např. formou článků ve zpravodaji obce Písečná.
 • Aktualizovat pravidelně webové stránky.
 • Spolupracovat s mateřskými školami v okolí, s DDM Jablunkov.
 • Udržovat spolupráci se základní školou.
 • Spolupracovat se zřizovatelem – vystoupení k Vítání občánků, se SR – besídky k MDŽ a Dne matek, Radovánky. 
5. Materiálně technické zabezpečení
 • Průběžně doplňovat třídy MŠ o didaktické pomůcky a hračky.
 • Zaměřit se na digitalizaci mateřské školy s návaznosti na polytechnické vzdělávání. 
6. Spolupráce se základní školou
 • Vytvářet podmínky pro plynulý přestup dítěte z mateřské školy do školy základní.
 • Spolu se základní školou organizovat návštěvy ve škole.
 • Vzájemně si předávat zkušenosti.
 • Vést pravidelné rozhovory o dětech s pedagogy ze základní školy a zjišťovat, zda děti, které opustily mateřskou školu, jsou pro základní školu od nás dobře připraveny.

Základní a mateřská škola Písečná

Písečná 42
739 91 Písečná
e-mail: zspisecna@seznam.cz

Datová schránka: 7nfmgh6
Kontaktní telefon:
ZŠ: 730178243
MŠ: 731773885
ŠJ: 730 154 058
ŠD: 730 154 059