Poděkování zaměstnancům školy a rodičům


 Poděkování

Je čas poděkovat Vám všem za neocenitelnou podporu, spolupráci a angažovanost během tohoto školního roku. Vaše oddanost a pomoc jsou pro nás velkým přínosem a neocenitelnou součástí našeho úspěchu. 


Paní učitelky,

děkuji vám za Vaši trpělivost, nadšení a snahu vést naše žáky k poznání a sebeobjevování. Váš profesionální přístup vytvářejí prostředí, ve kterém se naši žáci mohou učit, růst a rozvíjet svůj potenciál. Vaše práce je inspirací a vážíme si Vaší obětavosti. Ochota, profesionalita a pečlivost jsou pro nás inspirací a oporou. Děkujeme Vám, že se staráte o každý detail a s úsměvem přistupujete ke každodenním výzvám, které s sebou Vaše práce nese. 


Provozní pracovnice,


ráda bych Vám také touto cestou vyjádřila upřímné poděkování za veškerou práci, péči a úsilí, které jste během uplynulého školního roku věnovali naší škole. Vaše neocenitelná práce jsou nepostradatelnou součástí správného chodu celého školního zařízení. Úsilí při udržování čistoty, bezpečnosti a pohodlí pro všechny, kteří naší školu navštěvují, je nesmírně důležité a ceněné. Vaše práce zaslouží obrovský obdiv a vděk, protože díky Vám se každý den cítíme v naší škole jako doma. 

Rodiče,

děkuji Vám za Vaši důvěru, podporu a partnerství při výchově a vzdělávání Vašich dětí. Vaše angažovanost, zájem a zapojení do života školy jsou nepostradatelné pro úspěch a rozvoj našich žáků. Společně tvoříme skvělý tým, který se snaží o to nejlepší pro naše děti. Děkuji za Vaši spolupráci, pochopení a snahu vytvářet pozitivní a podporující prostředí, ve kterém se naši žáci mohou rozvíjet a být šťastní. 

Přeji Vám všem krásné a zasloužené letní prázdniny plné odpočinku, radosti a spokojenosti.

Těším se na další spolupráci a setkání v novém školním roce. 

Mgr. Eva Byrtusová, ředitelka školy

Organizace konce školního roku 2023/2024


 
Vážení rodiče, 

zasílám Vám informace ohledně organizace konce školního roku.

18. 6. 2024 jedou žáci na výlet do Rožnova pod Radhoštěm, poté není ŠD, žáci odcházejí domů nebo v doprovodu.

19. 6. 2024 se koná v rámci vyučování T-mobile běh a sportovní dopoledne.

20. 6. 2024 žáci navštíví Velký svět techniky v Ostravě, poté není ŠD, žáci odcházejí domů nebo v doprovodu.

21. 6. (pátek), 24. 6. (pondělí) a 26. 6. 2024 (středa) budou mít žáci 4 vyučovací hodiny, tedy končí v 11:30 po obědě, poté bude navazovat provoz ŠD.

24. 6. 2024 paní učitelky budou vybírat letošní učebnice, nové učebnice žáci obdrží až v září. 

25. 6. 2024 je plánovaná návštěva akce Jablunkovské dvorky konané u infocentra JACKI v Jablunkově, předpokládaný návrat na oběd do školy ve 12:30. Poté je opět provoz ŠD. 

Dne 27. 6. 2024 bude žákům rozdáno vysvědčení, konec výuky bude v 9:00. Zájemci mohou zůstat do oběda (do 11:00 hodin) v dopolední ŠD a pak jít na oběd. Odpolední ŠD je zrušena. 

28. 6. 2024 mají žáci ředitelské volno. 

Děkuji Vám za spolupráci a součinnost. 
Mgr. Eva Byrtusová, ředitelka školy

Ředitelské volno 28. 6. 2024


 Na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,

vyhlašuji
                        ředitelské volno dne 28. 6. 2024. 
Během ředitelského volna je provoz školní družiny přerušen.

Mgr. Eva Byrtusová, ředitelka školy


Organizace v měsíci červnu


 
Žáci se v měsíci červnu budou učit dle rozvrhu.

5. vyučovací hodiny NEODPADAJÍ.

Poté bude v provozu školní družina do 15:00 hodin. 


Oznámení o přijetí k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Písečná


 Oznámení o přijetí k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Písečná, příspěvková organizace ve školním roce 2024/2025   

Podle § 34a odst. 2, věta poslední zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Vám oznamuji, že jsou na základě přihlášky zákonného zástupce přijaty k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole:  


MŠ 1, MŠ 3, MŠ 5, MŠ 7, MŠ 8, MŠ 9, MŠ 10, MŠ 11, MŠ 12, MŠ 13, MŠ 14, MŠ 15, MŠ 17, MŠ 18,  
Informace k rekonstrukci školy v měsíci červnu 2024 - Školní družina


Od 3. 6. 2024 do 26. 6. 2024 bude provoz školní družiny zkrácen po dohodě se zřizovatelem do15:00 hodiny z důvodu rekonstrukce školy.

Žáci po tuto dobu budou v objektu výletiště ve spojených odděleních. 

Za vhodného počasí budou využívány prostory víceúčelového a fotbalového hřiště.

O dalších akcích a výletech budete informováni prostřednictvím paní vychovatelek. 27. 6. 2024
bude rozdáno vysvědčení – ŠD v odpoledních hodinách nebude v provozu (od 11:30 do 15:00) 

28. 6. 2024 je vyhlášeno ředitelské volno, provoz ŠD je přerušen

Zápis do 1. ročníku - školní rok 2024/2025


 ZŠ a MŠ Písečná, příspěvková organizace

Vás srdečně zve na

zápis do 1. ročníku

dne 4. dubna 2024 od 13:30 hodin do 17:00 hodin.

Prosíme zákonné zástupce, aby přinesli průkaz totožnosti a rodný list dítěte. Na milé setkání se těší budoucí paní učitelky.                                                                                                                                                          

Informace na tel. 733 150 797, email: zspisecna@seznam.cz

Ředitelské volno


Na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,

vyhlašuji z  důvodů přerušení dodávky elektřiny

ředitelské volno dne 6. 2. 2024. 


Během ředitelského volna je provoz školní družiny přerušen.

Provoz mateřské školy je v tomto dni také přerušen.Volby do školské rady


Dne 23. 11. 2023 proběhly v budově Základní školy a Mateřské školy v Písečné volby do školské rady.

Bylo podáno 7 návrhů zákonných zástupců na kandidáty do školské rady:

1.       Veronika Schwarzová – zákonný zástupce

2.       Petr Pilch – zákonný zástupce

3.       Lenka Krayzlová -zákonný zástupce

4.       Halyna Hanza - zákonný zástupce

5.       Jolana Sikorová – zákonný zástupce

6.       Hlawiczková Miroslava – zákonný zástupce

7.       Szotkowská Lacková Eva – zákonný zástupce 

Ředitelka školy jmenovala dvoučlennou volební komisi, která byla pověřena průběhem voleb:

paní Vanda Szotkowská

paní Pavlína Cieślarová

Volby proběhly dne 23. 11. 2023. K volbám se dostavilo 42 voličů. Jejich účast je  zaznamenána podpisy na prezenčních listinách.

Tito voliči obdrželi hlasovací lístky, které po označení kandidátů, které volí, vhodili do hlasovací urny. Bylo odevzdáno 42 platných hlasovacích lístků.

Volební komise poté přepočítala hlasy s tímto výsledkem:

Jolana Sikorová                                                  10 hlasů

Petr Pilch                                                              9 hlasů

Veronika Schwarzová                                           8 hlasů

Lenka Krayzlová                                                   7 hlasů

Miroslava Hlawiczková                                         5 hlasů

Halyna Hanza                                                       2 hlasy

Eva Szotkowská Lacková                                     1 hlas 


Členkou školské rady se stává paní Jolana Sikorová s 10 platnými hlasy.

Volební komise potvrzuje svými podpisy, že volby proběhly podle platných regulí volebního řádu.

Tento zápis byl vyhotoven v trojím provedení a byl předán zřizovateli.

Stávka dne 27. 11. 2023


Vážení rodiče,

bylo mi oznámeno všemi zaměstnanci ZŠ a MŠ Písečná, že se dne 27. 11. 2023 budou účastnit celodenní stávky.

Z důvodu, že nelze zajistit normální chod školy, školky i jídelny bude škola pro děti a žáky celý den zcela uzavřena. Pro cizí strávníky se taktéž nebude vařit. 

Vážení rodiče,

jsme si vědomi toho, že naše rozhodnutí vám bude komplikovat každodenní chod vašich domácností, vaše osobní a pracovní povinnosti. Jsme však bohužel nuceni trvat na tom, že situace v regionálním školství ještě nikdy dříve nebyla tak vážná, jako je nyní. 

Stávka, do které vstupujeme, není stávkou za zvýšení platů pedagogů.
Je to stávka za zachování současných podmínek ve vzdělávání, je to stávka za budoucnost a kvalitu vzdělávání vašich dětí, našich žáků.
I když jsme si vědomi složité finanční situace, jsme přesvědčeni, že současná plánovaná úsporná opatření mohou výrazně ovlivnit kvalitu českého školství.

Jedná se především o:

Dlouhodobou nejistotu a nekoncepčnost v oblasti školství.

Nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky (platy uklízeček, kuchařek, školníků, školních asistentů…) bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol.

Neřešení finanční situace neučitelských pedagogických profesí (např. školní psychologové apod.).

Avizované navýšení platů učitelů, které neodpovídá skutečnosti.

Snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku (PHmax), které se dotkne především škol, které tento nástroj využívají intenzivně ke zkvalitnění výuky (např. úbytek dělených hodin, které jsou efektivní po vzdělávání).

Snížení finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi v současné podobě.

Další změny, které jsou nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod škol (například avizované snižování ONIV, sloužících mimo jiné k pořizování učebnic a pomůcek nebo vzdělávání pedagogických pracovníků apod.).

Jsme přesvědčeni, že právě v době krize lze dokázat konkrétními opatřeními skutečné priority státu.

Výše uvedené skutečnosti nás nutí k tomu, abychom se stávky, která je odbory vyhlášena na pondělí 27. 11. 2023, aktivně účastnili. 

Děkuji za pochopení.

Mgr. Eva Byrtusová, ředitelka ZŠ a MŠ Písečná


Volby do školské radySdělení

Základní škola a Mateřská škola Písečná, příspěvková organizace  o vyhlášení voleb do školské rady    
Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
vyhlašuji


na den 23. 11. 2023 volby do školské rady z řad zákonných zástupců 

Funkční období členů školské rady jsou 3 roky. 

Volby budou probíhat v základní škole od 13:30 do 17:00 hodin přímou volbou, tajným hlasováním, tzn. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy. 

Voliči jsou zákonní zástupci Základní školy v Písečné.  

Návrhy na členy školské rady z řad zákonných zástupců:

Veronika Schwarzová – zákonný zástupce

Petr Pilch – zákonný zástupce

Lenka Krayzlová -zákonný zástupce

Halyna Hanza - zákonný zástupce

Jolana Sikorová – zákonný zástupce

Hlawiczková Miroslava – zákonný zástupce

Szotkowská Lacková Eva – zákonný zástupce  


V Písečné dne 6. 11. 2023                                                                                              
Mgr. Eva Byrtusová, ředitelka školy


Vyhlášení ředitelského volna

 Ve dnech 23., 24. a 25. 10. 2023 budou mít žáci ZŠ 

            vyhlášeno ŘEDITELSKÉ VOLNO. 

V dopoledních hodinách bude zajištěn provoz školní družiny od 8:00 do 11:30. 

Žáci budou mít zajištěn oběd ve školní jídelně v plné výši tj. 80,- včetně režijních nákladů.

Dotovaný oběd pro žáky je pouze v období řádného školního vyučování,

nikoliv v období ředitelského volna, kdy výuka neprobíhá.

Zahájení školního roku 2023/2024


4. 9. 2023  slavnostní zahájení školního roku 2023/2024

1. ročník - zahájení v 8 hodin ve třídě, vítáme i zákonné zástupce prvňáčků.

2. - 5. ročník - zahájení v 7:45 ve třídách, konec vyučování v 8:45.

Budova školy je otevřená od 7:00.

Pro přihlášené žáky je zajištěn oběd, provoz školní družiny je do 16:00 hodiny. 


Organizace školního roku 2023/2024


 Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.
 Vyučování bude v I. pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2024.
 Vyučování bude v II. pololetí ukončeno v pátek 28. června 2024.


 Podzimní prázdniny  Od čtvrtka 26. 10. 2023 do  pátku 27. 10. 2023

 Vánoční prázdniny  Od soboty 23. 12. 2023  do úterý 2. 1. 2024

 Pololetní prázdniny  Pátek 2. 2. 2024

 Jarní prázdniny  Od 12. 2. 2024 do 18. 2. 2024

 Velikonoční prázdniny  Čtvrtek 28. 3. 2024

 Letní prázdniny  29. 6. 2024 do 1. 9. 2024

Ukončení školního roku dne 30. 6. 2023


 Dne 30. 6. 2023 bude pro žáky slavnostní ukončení školního roku 2022/2023. Konec vyučování je předpokládán v 9:00 hodin. Ti, kteří mají zájem o školní družinu či oběd, informuje svou třídní učitelku.

Všem dětem přejeme krásné prožití letních prázdnin. smiley

Poděkování SRPŠ, spolkům a sponzorům


Milí rodiče, členové místních spolků a sponzoři školy v Písečné,

jsme velmi vděční za Vaši spolupráci a partnerství. 

Děkujeme vám za snahu a obětavost, kterou projevujete ve prospěch našich dětí a žáků v realizaci různých akcí.
Děkujeme Vám za důvěru a podporu, kterou nám projevujete. Jsme hrdí na naši spolupráci se sdružením rodičů, místními spolky a sponzory a doufáme, že se bude nadále rozvíjet a přinášet prospěch našim dětem a žákům v Písečné.

Děkuji vám za všechno, co děláte pro naši organizaci.

Mgr. Eva Byrtusová, ředitelka školy


Poděkování zaměstnancům školy ke konci školního roku 2022/2023

Ráda bych poděkovala všem svým zaměstnancům za jejich celoroční píli, úsilí a angažovanost, jelikož všichni jsou nepostradatelní pro úspěch naší organizace Základní školy i Mateřské školy v Písečné.

Považuji za obrovské štěstí, že mohu pracovat v kolektivu starostlivých a pracovitých lidí.

Moc Vám děkuji za veškerou Vaši podporu, příjemnou pracovní atmosféru a spolehlivost, kterou jste projevili během celého školního roku. 

Vaše práce je důležitá a vážím si Vás.

Mgr. Eva Byrtusová 

Pozvánka na tematický stream - Blackout challenge


 Vážení rodiče,

vzhledem k tragickým událostem spojeným s napodobením rizikové výzvy (challenge) Blackout challenge jsme pro rodiče, pedagogy a další dospělé zájemce připravili na příští týden tematický stream:

Nebezpečné výzvy (challenge), který povedou zkušení lektoři Kamil Kopecký a René Szotkowski z týmu E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci.

Přihlašovat se můžete prostřednictvím webu: http://e-bezpeci.cz/stream/

Stream je pro účastníky ZDARMA.

Upozornění: Stream NENÍ URČEN DĚTEM!

Tým E-Bezpečí

Zápis do 1. ročníku

ZŠ a MŠ Písečná, příspěvková organizace

Vás srdečně zve

na zápis do 1. ročníku

dne 4. dubna 2023 od 13:30 hodin do 17:00 hodin.

Prosíme zákonné zástupce, aby přinesli průkaz totožnosti a rodný list dítěte. 

Na milé setkání se těší budoucí paní učitelky.smiley

Vánoční prázdniny


 Vážení rodiče,

během vánočních prázdnin, od pátku 23. 12. 2022 do pondělí 2. 1. 2023,

bude ZŠ a MŠ  uzavřena

Do ZŠ a MŠ se děti a žáci vrátí 3. 1. 2023.

Ředitelské volno


 Dne 18. 11. 2022 budou mít žáci základní školy ředitelské volno.

Ředitelské volno, přerušení provozu v MŠ


 Ve dnech 27. 9. 2022 a 4. 10. 2022 budou mít žáci ZŠ ředitelské volno. 

Dne 4. 10. 2022 mají žáci ředitelské volno zrušeno!Provoz MŠ je v těchto dnech přerušen.

Omezení provozu kvůli přerušení dodávky elektřiny - 14. a 27. 9. 2022 Ve dnech 14. a 27. 9. 2022 bude přerušen provoz v mateřské škole a omezen provoz v základní škole.

Z důvodu zahájení dne 14. 9. 2022 kurzu plavání, do mateřské školy půjdou pouze předškoláci, provoz pro ostatní děti mateřské školy bude přerušen.

Žáci základní školy přijdou na první vyučovací hodinu a poté  absolvují plavání.

Po kurzu plavání půjdou všichni domů. 


Dne 27.9. 2022 je vyhlášeno pro žáky základní školy
ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Provoz MŠ je 27. 9. 2022 přerušen. 

Zahájení školního roku 2022/2023


1. 9. 2022 slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 

1. ročník – zahájení v 8 hodin ve třídě i se zákonnými zástupci. 

2. – 5. ročník – zahájení v 7:45 ve svých třídách, konec vyučování v 8:45.


Budova školy je otevřená od 7:00. 
Pro přihlášené žáky je zajištěn oběd, provoz školní družiny je do 16:00.

VYHODNOCENÍ SBĚRU BATERIÍ

Naše škola pomáhá chránit životní prostředí tím, že děti k nám nosí použité baterie. Tyto vykupuje a zpracovává na cenné suroviny společnost ECOBAT. 
Na obrázku vidíme, kolik cenných kovů jsme vrátili do výrobního koleběhu.
Všem přispěvatelům děkujeme.Informace ke změně mimořádného opatření MZD

 S účinností ode dne 14. března 2022 se mimořádným opatřením ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov.

Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb.

Ruší se tedy mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek.

Od 14.3.2022 tedy platí, že:

- děti, žáci nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech bez ohledu na to, zda jsou usazeni, mají rozestupy apod.,

- zaměstnanci nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech, bez ohledu na to, zda poskytují vzdělávání či nikoliv,

- třetí osoby nemusí v žádných případech nosit ochranný prostředek,

- pokud se v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu dětí, žáků studentů a zaměstnanců prostředku veřejné dopravy, jsou všichni po dobu pobytu v prostředku veřejné dopravy povinni mít nasazen ochranný prostředek, nejedná-li se o osoby, které mají z této povinnosti výjimku,

Obecně pak není povinnost nosit ochranný prostředek např. na hromadných, kulturních, sportovních akcích, divadelních představeních, v muzeích nebo kinech. Zároveň si dovolujeme upozornit, že již nyní nejsou v platnosti žádná mimořádná covidová opatření, která by výhradně upravovala provoz a výuku škol a školských zařízení. 

Testování žáků od 17. 1. 2022


 Od 17. 1. 2022 se budou žáci testovat s frekvencí 1x za týden. 

Vysvětlení pojmů:
Izolace je nařízena osobám s pozitivním PCR testem nebo osobám, které mají pozitivní AG test provedený poskytovatelem zdravotních služeb a zároveň příznaky onemocnění covid-19, a to v délce min. 5 dnů.

Karanténa je nařízena osobám, které s pozitivně testovaným byly v rizikovém kontaktu, a to v délce 5 dnů.

Za rizikové kontakty jsou považovány osoby, které byly v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou v průběhu dvou dnů před objevením se příznaků nebo před provedením testu. V prostředí škol je za rizikový kontakt považována osoba, která:
- měla s pozitivně testovaným fyzický kontakt bez použití respirátoru,
- měla s pozitivně testovaným kontakt tváří v tvář ve venkovním či vnitřním prostředí nebo s ním pobývala v jedné uzavřené místnosti (ve vzdálenosti menší než 1,5 m, po dobu minimálně 5 minut, bez použití respirátoru, seděla v dopravním prostředku dvě řady od pozitivní osoby).

V případě sporného bodu je nutno provést vždy individuální posouzení míry rizika s ohledem na délku trvání kontaktu, intenzitu kontaktu, místo kontaktu a použití adekvátního ochranného prostředku dýchacích cest.

Výuka plavání


 V termínu od 25. 1. 2022 do 5. 4. 2022 budou děti (předškoláci) a žáci absolvovat kurz plavání obsahující 10 lekcí plavání (1 lekce = 2 vyuč. hodiny).

Plavání se bude konat každé úterý v dopoledních hodinách v plaveckém bazénu Bystřice pod odborným vedením plavčíků a pedagogickým dohledem. 

INFORMACE PRO RODIČE

Plavecké výuky se nesmějí zúčastnit děti a žáci, které trpí:

- zvýšenou teplotou, horečkou,

- zánětem očních spojivek,

- nakažlivými chorobami,

- kožními nemocemi, vyrážkami,

- koutky, opary, bradavicemi.

Dále, děti a žáci, jejichž některý člen rodiny je postižen infekční nemocí popř. děti, které vykazují příznaky onemocnění SARS-COV-2.

Děti a žáci vyžadující zvýšený dozor (epilepsie, diabetes, srdeční nemoci aj.) se mohou zúčastnit plavecké výuky pouze na základě lékařského potvrzení za doprovodu zákonného zástupce nebo pověřené osoby. Toto pedagogický doprovod oznámí neprodleně plavecké škole před zahájením plaveckého výcviku.

Z důvodu zvýšené možnosti ohrožení zdraví nesmí mít děti a žáci při výuce náramky, náušnice, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky apod.

Děti a žáci si na plavecký výcvik přináší:

- Plavky,

- Ručník / osušku

- Plavecké brýle (není vyžadováno)

- Děti a žáci nemusí mít koupací čepici, u dětí a u žáků, které mají delší vlasy je naopak vyžadována gumička do vlasů.

Změna mimořádného opatření k testování dětí a žáků ve školách s účinností ode dne 3. ledna 2022


Informace o změnách účinných od 3. 1.2022 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:

s účinností od 3. 1. 2022 - v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,

dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu, 

nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci 

v případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)  

Testování 22. 11. a 29. 11. 2021 Vážení rodiče,

informuji Vás o dalším plošném testování žáků, a to v termínech 22. 11. a 29. 11. 2021.

Žáci nepřítomní na vyučování v této době budou testování neprodleně po příchodu do školy.


Ředitelská volna ve dnech 15. a 16. 11. 2021 a přerušení provozu MŠ

 Vážení rodiče,

z provozních důvodů je ve dnech 15. a 16. 11. 2021 vyhlášeno ředitelské volno a přerušen provoz MŠ. 

Žáci ZŠ mohou využít od 8:00 do 12:30 školní družinu bez možnosti stravování. 
Při prvním vstupu do školy budou žáci testování antigenními testy na Covid 19.

Děkuji za pochopení. 

Vedení školy ZŠ a MŠ Písečná

Testování žáků ve dnech 8. a 15. listopadu

 Na území vybraných okresů (včetně okresu Frýdek - Místek) proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních, žáků základních škol a žáků v denní formě vzdělávání ve středních školách a konzervatořích. 

Podzimní prázdniny


 Podzimní prázdniny  jsou vyhlášeny na dny 27. a 29. 10. 2021.

Ve dnech 25. a 26. 10. 2021 je provoz základní školy neomezen

Zahájení šk. roku 2021/2022


1. 9. 2021 slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 


1. ročník – zahájení v 8 hodin ve třídě (vstup rodičů s respirátorem) 

2. – 5. ročník – zahájení v 7:45 ve svých třídách, konec vyučování v 8:45 


Screeningové testování bude probíhat ve školní jídelně ve dnech 1., 6. a 9. září 2021 s možností přítomnosti zákonného zástupce.

Budova školy je otevřená od 7:00. 

Oběd, provoz školní družiny bude  pro zájemce z řad žáků zajištěn.

Testování žáků na začátku školního roku 2021/2022


 Screeningové testování žáků proběhne s frekvencí 3 krát po sobě.

1., 6. a 9. září 2021

vždy v ranních hodinách při příchodu žáka do školy v prostorách jídelny.

Dohled u testování bude zajištěn zaměstnanci školy, možná je i přítomnost zákonného zástupce.

Do budovy je  umožněn vstup dospělých osob pouze s respirátorem, žáci musí mít ve společných prostorách školy chirurgickou roušku.   

Pokud se žák nepodrobí testování, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádných opatřením Ministerstva zdravotnictví:

- použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole (ve výuce, ve společných prostorách školy),

- žák nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převlékají se s odstupem od ostatních osob,

- nesmí používat sprchy,

- nesmí zpívat.


Žáci  budou nastupovat v běžném provozu, ovšem opět za zvýšených hygienických podmínek:

- nošení chirurgických roušek ve všech společných prostorách školy,

- hygiena rukou,

- časté větrání.


Provoz Dětského klubu Písečná


 Provoz Dětského klubu Písečná od 1. 9. 2021 končí svou činnost.Příměstský tábor v období prázdnin


Od 1. 7. 2021 do 27. 8. 2021 bude fungovat příměstský nepobytový dětský tábor v rámci provozu Dětského klubu Písečná v pracovní dny od 8:00 do 16:30. Prosíme o dodržování ranního nástupu kvůli plánovaným aktivitám.

Dětský tábor je pro děti ZŠ Písečná a děti bydlící v katastru Písečná zcela zdarma. 
V příloze naleznete program na celý měsíc červenec a srpen. 

Děti, které nejsou přihlášený na daný termín a chtěli by navštívit tábor, mohou se přihlásit den předem do 12 hod na telefonním čísle: 730 154 059, 730 178 243.

Z jakéhokoliv důvodu dítě nedorazí na tábor prosíme o informaci, že Vaše dcera/syn nedorazí na telefonním čísle: 730 154 059, 730 178 243.

Děti, které se budou účastnit táboru, musí být otestované na přítomnost nemoci SARS-CoV-2  (viz. příloha mimořádného opatření MZdr).

Škola nezajištuje testování!!!

Možnosti testování:
-  PCR test ne starší 7 dní s negativním výsledkem na přítomnost viru SARS-CoV-2 
- Antigenní test ne starší 72 hodin s negativním výsledkem na přítomnost viru SARS-CoV-2 
- potvrzení o prodělané nemoci SARS-CoV-2
- samotestování přímo ve škole - dítě si přinese svůj vlastní test a v přítomnosti pečující osoby se samo otestuje.

Při nevhodném chovaní může být dítě vyloučeno.Vyhlášení ředitelského volna

Dne 14. 6. 2021 je pro žáky vyhlášeno ředitelské volno. Celý provoz ZŠ a MŠ je omezen z důvodu přerušení dodávky elektřiny.


Ve dnech 28., 29., 30. 6. jsou vyhlášeny dny ředitelského volna z organizačních důvodů.
Ředitelské volna je upraveno § 24 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Pro žáky v období od 28. - 30. 6. bude umožněn provoz Dětského klubu v upraveném čase, a to od 6:00 do 11:30. 
Žáci mohou v těchto dnech využít stravování v režimu platby poloviční sazby za cizího strávníka - 31 ,- Kč. 
(V rámci ředitelského volna nemohou žáci pobírat oběd za sníženou dotovanou cenu.)

Mgr. Eva Byrtusová
ředitelka školy

Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. 5. 2021

Ke stažení

Provoz Dětského klubu Písečná zahájen od 17. 5. 2021

Od 17. května 2021 bude opět zahájena činnost Dětského klubu Písečná. 
Provoz se bude řídit podle stávajících epidemiologických nařízení. 

Ranní provoz - od 6:00 do 7:30
Odpolední provoz - od 15:15 do 18:30
 

Schůze SRPŠVážení rodiče,
ve středu dne 5. 5. 2021 v 17:00 proběhne online schůze SRPŠ. Na programu bude zhodnocení Mikuláše, MDŽ, radovánky, dětská olympiáda, odcházející děti, finance a další.

Níže posíláme odkaz na připojení MS Teams.
 
 http://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a13199b022ea444debb1df3ecd896e561%40thread.tacv2/1619953352842?context=%7b%22Tid%22%3a%227f4004f8-8447-45f6-84f6-ef0f4ceff7aa%22%2c%22Oid%22%3a%229fba97c0-5f85-48b1-a523-d85de354d883%22%7d

Testování žáků od 3. 5. 2021


 S účinností od 3. 5. 2021 z nařízení Mzd se budou děti z mateřské školy a žáci testovat jednou týdně, a to vždy první den osobní přítomnosti dítěte a žáka ve škole v daném týdnu.  

Vyjádření k testování

Vážení rodiče, 

situace s testováním je jistě stresující nejen pro Vaše dítě, ale rovněž pro Vás samotné. I z naší strany je to velmi složité a nepříjemné. Ovšem nařízení, která nám byla předložena, musíme všichni dodržovat. Naším cílem je vrátit děti do lavic, ochránit jejich zdraví a celou pandemii zvládnout. 

Žáci se testují dvakrát týdne - pondělí a čtvrtek. Umožňujeme vstup zákonných zástupců do testovacích prostor a možnost si dítě otestovat sami. Zaměstnanec školy netestuje dítě, pouze mu pomáhá zvládnout jeho stres s testováním a uděluje pokyny.
Bohužel netestované dítě nemůžeme do budovy vpustit.

Je taktéž možnost samotestování Vašich dětí testem ze slin.
Pokud je daný antigenní test na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku (viz https://www.mzcr.cz/…ku/),
může být ze strany školy akceptován. Škola nicméně nemá povinnost ho využít a zákonný zástupce nemá právo si jeho použití vynucovat.

Děkuji Vám mnoho za Vaše pochopení a součinnost. 
Mgr. Eva Byrtusová

Omezení provozu - 13. 4. 2021 z důvodu výpadku elektrického proudu


 Dne 13. 4. nebude v budově školy elektřina.

13. 4. za příznivého počasí půjdou žáci ZŠ na výšlap dle instrukcí třídních učitelek. V případě špatného počasí se výšlap nebude konat a žáci zůstanou ve škole.

Provoz mateřské školy je 13. 4.  přerušen. 

Informace k provozu školy od 12. 4. 2021


Informace k nástupu žáků 

Žáci od 12. 4. 2021 budou nastupovat v běžném provozu, ovšem opět za zvýšených hygienických podmínek:

- nošení chirurgických roušek ve všech prostorách školy i během vyučování,

- hygiena rukou,

- dodržování homogenity skupin, časté větrání.


V pondělí a čtvrtek se budou při příchodu do školy žáci povinně neinvazivně testovat antigenními testy

4., 5. ročník – od 7:00 do 7:15 příchod do školy - testování v jídelně.

2., 3. ročník – od 7:30 do 7:45 hodin příchod do školy – testování v jídelně. 

1. ročník – od 8:00 do 8:15 příchod do školy – testování v jídelně.

V ostatních dnech budova školy otevřena od 7:00 do 7:35, žáci se budou učit dle rozvrhu hodin. 


Žáci 4. a 5. ročníku nebudou moci navštěvovat  z provozních důvodů školní družinu,
školní družinu mohou navštěvovat pouze žáci 1. - 3. ročníku kvůli zachování homogenity skupin. 

Dětský klub momentálně nebude fungovat, včetně ranního provozu.

Stále platí zákaz zpěvu a výuky tělesné výchovy - žáci budou chodit za vhodného počasí na procházky do přírody.


Zápis k povinné školní docházce


Zápis k povinné školní docházce se koná dle § 36 odst. 4 školského zákona.

Bude probíhat 8. dubna 2021 od 12:30 do 17:00 hodiny v budově ZŠ Písečná prezenční formou,
dle předem daného seznamu se zachováním bezpečnosti dětí i dospělých a se souvislostí s protiepidemickými opatřeními.
K povinné školní docházce budou zapsány děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

Žádost o přijetí do ZŠ a dotazník pro rodiče dítěte si můžete stáhnout na webových stránkách nebo vyzvednout osobně v mateřské škole u paní učitelky Mgr. Jarmily Lyskové. 

K zápisu Vašeho dítěte budete potřebovat doklad totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte. 

Pro další informace mě neváhejte kontaktovat. 

Tel. kontakt: 733 150 797, Mgr. Eva Byrtusová, ředitelka školy

Na budoucí prvňáčky se velmi těšíme.smiley

Informace k provozu školy od 27. 2. 2021


Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. 2. 2021 přijala krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost: 

- dětí v mateřské škole

- žáků základní školy.


ZŠ a MŠ poskytuje dětem a žákům vzdělávání distančním způsobem.

Mateřská škola poskytuje vzdělávání na dálku pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.  

Obědy

Žáci ZŠ mají možnost si od pondělí 8. 3. 2021  vyzvedávat svůj dotovaný oběd (dle ceníku pro žáky ZŠ).

Zákonní zástupci si mohou přihlásit oběd do pátku 5. 3. 2021 do 8:00 na telefonním čísle 730 154 058, zda budou mít zájem o dotovaný oběd. Všichni ostatní budou mít obědy automaticky odhlášeny.  

Zájemci o obědy v období uzavření školy si přinesou jídlonosiče do vyhrazených prostor (hlavní vchod školy) na určené místo.

Jídlonosič musí být označen jménem, příjmením a třídou žáka. Oběd mohou vyzvedávat od 11:30 do 12:00.

V dalších dnech přihlašování a odhlašování obědů musí být sděleny den předem do 13:00. 

Jídlonosič přineste vždy daný den v ranních hodinách do 8:30.

Po ukončení celkového výdeje již školní jídelna za ponechané jídlonosiče s jídlem nezodpovídá.

Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada. 

Ošetřovné 

Zákonní zástupci se mohou informovat o ošetřovném na webových stránkách: http://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Škola již potvrzení nevyplňuje. 


Děkujeme všem za součinnost a spolupráci.

Mgr. Eva Byrtusová, ředitelka školyInformace o nošení respirátoru nebo zdravotnické obličejové masce


 S účinností od 25. 2. 2021 platí opatření MZ nosit v budově školy respirátor nebo obdobný prostředek (zdravotnická obličejová maska) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 95% dle příslušných norem. (např. FFP2/KN 95 nebo normovaný výrobek SN EN 14683+AC). 


Zachování distanční výuky pro žáky 4. a 5. ročníku
 Distanční výuka bude nadále pokračovat pro žáky 4. a 5. ročníku.

Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 
12. 2. 2021


Distanční výuka od 4. 1. 2021 pro žáky 4. a 5. ročníku a prezenční výuka pro žáky 1. - 3. ročníku


 Od 4. 1. 2021 se budou opět  žáci 4. a 5. ročníku učit distančním způsobem dle předchozího rozvrhu.

Dále je možnost zapůjčení IT techniky, zákonní zástupci si jej mohou přijít vyzvednout  28., 29. 12. do 13:00 hodiny nebo v ranních hodinách v pondělí 4. 1. 2021. 

Žáci se mají možnost stravovat a oběd si odnášet v jídlonosičích.

Žáci budou od 4. 1. 2021 všichni automaticky odhlášeni z obědů. Ti, kteří  by měli zájem o odebírání obědů, kontaktujte vedoucí školní jídelny během 28., 29. 12. do 13:00 hodiny, oběd by si poté mohli brát již v pondělí 4. 1. 2021.

Prezenční výuka pro 1. - 3. ročník bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se nebudou slučovat, ani jinak neprolínat). 

Příchody (možnost již od 6:15) a odchody žáků nebudou nijak omezovány, budou probíhat v běžném režimu, vyučování bude dle rozvrhu.

Při příchodu do třídy si žáci řádně umyjí a vydezinfikují ruce.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) budou mít povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Stále platí zákaz zpěvu a výuky tělesné výchovy - žáci budou chodit za vhodného počasí na procházky do přírody.

Provoz školní družiny nebude omezen, pouze budou vytvořeny dvě skupiny pro zachování homogenity.

Provoz ŠD je od 11:30 do 15:15.  1. ročník - ŠD v počítačové učebně.

2., 3. ročník - ŠD v prostorách družiny.

Činnost Dětského klubu je zakázána. 

Dětský klub Od  3. 12. 2020 bude fungovat pro žáky Dětský klub Písečná.

V ranních hodinách - od 6:00 do 7:30 pro všechny žáky ZŠ, pro udržitelnost homogenity skupin budou žáci ve svých třídách. 

V odpoledních hodinách od 15:15 do 18:30 mohou využívat Dětský klub pouze žáci 1. - 3. ročníku.

Jedna skupina bude tvořena 1. ročníkem v prostorách počítačové učebny a druhá skupina budou žáci 2. a 3. ročníku v ŠD.  

Provoz od 30. 11. 2020


 Dne 30. 11. 2020 se vrátí zpátky do školních lavic 4. a 5. ročník.

Informace k nástupu žáků Žáci od 30. 11. budou nastupovat v běžném provozu, ovšem opět za zvýšených hygienických podmínek - nošení roušek ve všech prostorách školy i během vyučování, hygiena rukou, dodržování homogenity skupin, časté větrání.

Žáci 4. a 5. ročníku mohou využít ranní školní klub, který bude fungovat od 6:00 v prostorách třídy žáků. Každý ročník bude ve své třídě z důvodu zachování homogenity skupin. 

Žáci 4. a 5. ročníku nebudou moci navštěvovat  z provozních důvodů školní družinu ani odpolední klub.

Poplatek za ŠD bude vrácen poplatníkovi hotově. 

Stále platí zákaz zpěvu a výuky tělesné výchovy - žáci budou chodit za vhodného počasí na procházky do přírody.

Oběd pro žáky bude podáván ve 12:35, poté opustí neprodleně budovu školy. 

Informace k provozu pro 1. – 3. ročník od 18. 11. 2020


 Prezenční výuka pro 1. - 3. ročník bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se nebudou slučovat, ani jinak neprolínat). 

Příchody (možnost již od 6:15) a odchody žáků nebudou nijak omezovány, budou probíhat v běžném režimu, vyučování bude dle rozvrhu.

Při příchodu do třídy si žáci řádně umyjí a vydezinfikují ruce.  Pohyb žáků ve škole bude organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) budou mít povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Provoz školní družiny nebude omezen, pouze budou vytvořeny dvě skupiny pro zachování homogenity.
Provoz ŠD je od 11:30 do 15:15.  1. ročník - ŠD v počítačové učebně.2., 3. ročník - ŠD v prostorách družiny.

Činnost Dětského klubu je zakázána. 

Budou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
Konkrétní informace pro jednotlivé žáky budou podány prostřednictvím vyučujících.  

Zařízení školního stravování pro žáky s prezenční výukou bude v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb.
Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Prodloužení nouzového stavu


 Dle informací vlády ČR se prodlužuje nouzový stav.

Žáci se tedy do odvolání do lavic bohužel nevrátí a budou pokračovat v on-line výuce.

Prosíme, aby si žáci, popřípadě s pomocí rodiče, vždy řádně přečetli zadání a pokyny vyučujícího na platformě Teams a připojovali se do hodin včas. 

Žáci, kteří jsou přihlášeni na obědy, si v pondělí 2. 11. 2020 mohou vyzvednout oběd dle předešlého režimu.

Ti, kteří  by měli ještě zájem o odebírání obědů, kontaktujte vedoucí školní jídelny během pondělí do 10:00 hodiny, oběd by si poté mohli brát již v úterý 3. 11. 2020.

Děkuji za spolupráci a přejeme všem hlavně zdraví a pevné nervy do dalších dnů. 

Mimořádné podzimní prázdniny


 Dle nařízení MŠMT budou podzimní prázdniny v letošním školním roce 2020/2021 prodlouženy o dva dny,

a to 26. a 27. 10. 2020,

poté je státní svátek (28. 10. 2020) a následují další dva dny volna podzimních prázdnin (29., 30. 10.). Distanční výuka od 14. 10. 2020


 Vzhledem k uzavření všech škol v ČR z nařízení vlády budeme vyučovat od 14. 10. 2020 distančně přes platformu Microsoft Teams. 
Povinnost žáka je hlásit se kvůli absenci ve škole každý pracovní den do 9:00 hodiny (stačí chatem informovat vyučujícího, že se přihlásil ke svému účtu, nebo oznámit telefonicky důvody nepřítomnosti v on-line výuce).

Žák, který nevypracovává úkoly či není přihlášen on-line ke svému účtu, je nepřítomen ve výuce.
Zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen oznámit důvody nenadálé nepřítomnosti žáka (např. e-mailem, telefonicky, prostřednictvím Teamsu).

Rozdělení výuky dle ročníku:
1. ročník - distanční výuka on-line začíná již od 8:00 do 8:45

2. ročník - distanční výuka on-line od 9:00 do 9:45

3. ročník - distanční výuka on-line od 8:00 do 8:45  a od 10:00 do 10:45

4. ročník - distanční výuka on-line od 9:00 do 9:45 
                  anglický jazyk pondělí, středa od 10:00- 10:45

5. ročník - distanční výuka on-line od 10:00 do 10:45 (od 19. 10. 2020)
                 anglický jazyk pondělí, středa, čtvrtek od 11:00 - 11:45 (od 19. 10. 2020)
Škola může zapůjčit k distanční výuce tablet či notebook.

O IT techniku si musí zákonný zástupce požádat školu. 

V případě, že žák se nemůže z jakéhokoliv důvodu vzdělávat on-line, je rodič povinen nahlásit tuto skutečnost třídnímu učiteli a vyzvednout učivo v papírové podobě.

Na tento způsob komunikace jsme se připravovali již od začátku školního roku a pokud se i přesto vyskytnou další problémy, prosím neváhejte nás kontaktovat. 

Obědy:

Žáci mají možnost si do čtvrtka 15. 10. 2020 do 23. 10. 2020 vyzvedávat svůj dotovaný oběd (dle ceníku pro žáky ZŠ).

Zákonní zástupci si musí přihlásit nebo odhlásit obědy na tel. čísle 730 154 058. 

Zájemci o obědy v období uzavření školy si přinesou jídlonosiče do vyhrazených prostor (hlavní vchod školy) na určené místo. jídlonosič musí být označen jménem, příjmením a třídou žáka.

Oběd mohou vyzvedávat od 11:30 do 12:00.V dalších dnech přihlašování a odhlašování obědů musí být sděleny den předem do 13:00. 

Jídlonosič přineste vždy daný den v ranních hodinách do 8:30.

Po ukončení celkového výdeje již školní jídelna za ponechané jídlonosiče s jídlem nezodpovídá.

Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada. 


Děkujeme všem za součinnost a spolupráci.Mgr. Eva Byrtusová

Pravidla hygieny pro žáky


Žáci si vydesinfikují ruce při vstupu do budovy školy. 

Po přezutí a převléknutí se přesunou do třídy, kde si řádně umyjí ruce a vydesinfikují ruce.

Ve třídách, oddělení ŠD, školní jídelny i sociálních zařízení žáci dbají na osobní hygienu (mytí rukou, desinfekce, používání papírových ručníků, při výskytu kašle, kašlat do papírového kapesníku a ihned ho po použití vyhodit).

V případě, že se necítí žák zdráv, ihned bude informovat vyučujícího a postupovat dle informací v manuálu poskytnutých MŠMT.

V případě projevu infekčního onemocnění (teplota, kašel, rýma, atd.), nebude dotyčná osoba vpuštěna do školy.

Základní a mateřská škola Písečná

Písečná 42
739 91 Písečná
e-mail: zspisecna@seznam.cz

Datová schránka: 7nfmgh6
Kontaktní telefon:
ZŠ: 730178243
MŠ: 731773885
ŠJ: 730 154 058
ŠD: 730 154 059