Prodloužení distanční výuky pro žáky 4. a 5. ročníku

Distanční výuka dle nařízení vlády bude nadále pokračovat pro žáky 4. a 5. ročníku. a to do 22. ledna. 

Distanční výuka od 4. 1. 2021 pro žáky 4. a 5. ročníku a prezenční výuka pro žáky 1. - 3. ročníku

Od 4. 1. 2021 se budou opět  žáci 4. a 5. ročníku učit distančním způsobem dle předchozího rozvrhu. Dále je možnost zapůjčení IT techniky, zákonní zástupci si jej mohou přijít vyzvednout  28., 29. 12. do 13:00 hodiny nebo v ranních hodinách v pondělí 4. 1. 2021. 

Žáci se mají možnost stravovat a oběd si odnášet v jídlonosičích. Žáci budou od 4. 1. 2021 všichni automaticky odhlášeni z obědů. Ti, kteří  by měli zájem o odebírání obědů, kontaktujte vedoucí školní jídelny během 28., 29. 12. do 13:00 hodiny, oběd by si poté mohli brát již v pondělí 4. 1. 2021.

Prezenční výuka pro 1. - 3. ročník bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se nebudou slučovat, ani jinak neprolínat). 

Příchody (možnost již od 6:15) a odchody žáků nebudou nijak omezovány, budou probíhat v běžném režimu, vyučování bude dle rozvrhu.
Při příchodu do třídy si žáci řádně umyjí a vydezinfikují ruce.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) budou mít povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Stále platí zákaz zpěvu a výuky tělesné výchovy - žáci budou chodit za vhodného počasí na procházky do přírody.

Provoz školní družiny nebude omezen, pouze budou vytvořeny dvě skupiny pro zachování homogenity.
Provoz ŠD je od 11:30 do 15:15.  

1. ročník - ŠD v počítačové učebně.
2., 3. ročník - ŠD v prostorách družiny.

Činnost Dětského klubu je zakázána. 

Výsledky voleb do školské rady

Volby do školské rady proběhly dne 3. 12. 2020. K volbám se dostavilo 38 voličů z řad zákonných zástupců a 6 voličů z řad pedagogických pracovníků. Voliči obdrželi hlasovací lístky, které po označení kandidátů, které volili, vhodili do hlasovací urny.

Bylo odevzdáno 38 platných hlasovacích lístků zákonných zástupců a 6 platných hlasovacích lístků pedagogů.
 

Volební komise poté přepočítala hlasy s tímto výsledkem:

paní Miroslava Placzková s 21 platnými hlasy za kandidáta za zákonné zástupce,
paní Placzková se vzdala členství ve školské radě a
druhá v pořadí se umístila paní Sikorová Jolana se 7 platnými hlasy a přijala členství do školské rady. 

Z řad pedagogů byla zvolena paní Mgr. Lada Rusnoková se 4 platnými hlasy. 

Mgr. Eva Byrtusová, ředitelka školy

Dětský klub

Od  3. 12. 2020 bude fungovat pro žáky Dětský klub Písečná.

V ranních hodinách - od 6:00 do 7:30 pro všechny žáky ZŠ, pro udržitelnost homogenity skupin budou žáci ve svých třídách. 

V odpoledních hodinách od 15:15 do 18:30 mohou využívat Dětský klub pouze žáci 1. - 3. ročníku.
Jedna skupina bude tvořena 1. ročníkem v prostorách počítačové učebny
a druhá skupina budou žáci 2. a 3. ročníku v ŠD.  

Provoz od 30. 11. 2020

Dne 30. 11. 2020 se vrátí zpátky do školních lavic 4. a 5. ročník.

Informace k nástupu žáků 

Žáci od 30. 11. budou nastupovat v běžném provozu, ovšem opět za zvýšených hygienických podmínek - nošení roušek ve všech prostorách školy i během vyučování, hygiena rukou, dodržování homogenity skupin, časté větrání.

Žáci 4. a 5. ročníku mohou využít ranní školní klub, který bude fungovat od 6:00 v prostorách třídy žáků. Každý ročník bude ve své třídě z důvodu zachování homogenity skupin. 

Žáci 4. a 5. ročníku nebudou moci navštěvovat  z provozních důvodů školní družinu ani odpolední klub. Poplatek za ŠD bude vrácen poplatníkovi hotově. 

Stále platí zákaz zpěvu a výuky tělesné výchovy - žáci budou chodit za vhodného počasí na procházky do přírody.

Oběd pro žáky bude podáván ve 12:35, poté opustí neprodleně budovu školy. 

Sdělení - volby do školské rady

Dne 3. 12. 2020 budou probíhat volby do školské rady v budově Základní školy a Mateřské školy v Písečné. 

Volby budou probíhat v základní škole od 12:30 do 17:00 hodin přímou volbou, tajným hlasováním, tzn. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy. 

Voliči jsou zákonní zástupci žáků. 


Návrhy na členy školské rady z řad zákonných zástupců žáků:

        1. Lenka Lysková                   zákonný zástupce žáka 1. ročníku
2.Jolana Sikorová                  zákonný zástupce žáka 1. ročníku
3. Veronika Martynková          zákonný zástupce žáka 1. ročníku
4. Miroslava Placzková          zákonný zástupce žáka 2. ročníku
5. Petr Schwarz                      zákonný zástupce žáka 2. ročníku
6. Veronika Schwarzová        zákonný zástupce žáka 2. ročníku


Mgr. Eva Byrtusová, ředitelka školy

Informace k provozu pro 1. – 3. ročník od 18. 11. 2020

Prezenční výuka pro 1. - 3. ročník bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se nebudou slučovat, ani jinak neprolínat). 

Příchody (možnost již od 6:15) a odchody žáků nebudou nijak omezovány, budou probíhat v běžném režimu, vyučování bude dle rozvrhu.
Při příchodu do třídy si žáci řádně umyjí a vydezinfikují ruce.  

Pohyb žáků ve škole bude organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) budou mít povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. 

Provoz školní družiny nebude omezen, pouze budou vytvořeny dvě skupiny pro zachování homogenity.
Provoz ŠD je od 11:30 do 15:15.  
1. ročník - ŠD v počítačové učebně.
2., 3. ročník - ŠD v prostorách družiny.

Činnost Dětského klubu je zakázána. 

Budou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. Konkrétní informace pro jednotlivé žáky budou podány prostřednictvím vyučujících.  

Zařízení školního stravování pro žáky s prezenční výukou bude v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb.


Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.Prodloužení nouzového stavu

Dle informací vlády ČR se prodlužuje nouzový stav. Žáci se tedy do odvolání do lavic bohužel nevrátí a budou pokračovat v on-line výuce.

Prosíme, aby si žáci, popřípadě s pomocí rodiče, vždy řádně přečetli zadání a pokyny vyučujícího na platformě Teams a připojovali se do hodin včas. 

Žáci, kteří jsou přihlášeni na obědy, si v pondělí 2. 11. 2020 mohou vyzvednout oběd dle předešlého režimu.
Ti, kteří  by měli ještě zájem o odebírání obědů, kontaktujte vedoucí školní jídelny během pondělí do 10:00 hodiny, oběd by si poté mohli brát již v úterý 3. 11. 2020.

Děkuji za spolupráci a přejeme všem hlavně zdraví a pevné nervy do dalších dnů. 

Mimořádné podzimní prázdniny

Dle nařízení MŠMT budou podzimní prázdniny v letošním školním roce 2020/2021 prodlouženy o dva dny, a to 26. a 27. 10. 2020, poté je státní svátek (28. 10. 2020) a následují další dva dny volna podzimních prázdnin (29., 30. 10.). 

Distanční výuka od 14. 10. 2020

Vzhledem k uzavření všech škol v ČR z nařízení vlády budeme vyučovat od 14. 10. 2020 distančně přes platformu Microsoft Teams. 

Povinnost žáka je hlásit se kvůli absenci ve škole každý pracovní den do 9:00 hodiny (stačí chatem informovat vyučujícího, že se přihlásil ke svému účtu, nebo oznámit telefonicky důvody nepřítomnosti v on-line výuce).
Žák, který nevypracovává úkoly či není přihlášen on-line ke svému účtu, je nepřítomen ve výuce.
Zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen oznámit důvody nenadálé nepřítomnosti žáka (např. e-mailem, telefonicky, prostřednictvím Teamsu).

Rozdělení výuky dle ročníku:
1. ročník - distanční výuka on-line začíná již od 8:00 do 8:45
2. ročník - distanční výuka on-line od 9:00 do 9:45
3. ročník - distanční výuka on-line od 8:00 do 8:45  a od 10:00 do 10:45
4. ročník - distanční výuka on-line od 9:00 do 9:45 
                  anglický jazyk pondělí, středa od 10:00- 10:45

5. ročník - distanční výuka on-line od 10:00 do 10:45 (od 19. 10. 2020)
                  anglický jazyk pondělí, středa od 11:00 - 11:45 (od 19. 10. 2020)

Škola může zapůjčit k distanční výuce tablet či notebook. O IT techniku si musí zákonný zástupce požádat školu. 
V případě, že žák se nemůže z jakéhokoliv důvodu vzdělávat on-line, je rodič povinen nahlásit tuto skutečnost třídnímu učiteli a vyzvednout učivo v papírové podobě.

Na tento způsob komunikace jsme se připravovali již od začátku školního roku a pokud se i přesto vyskytnou další problémy, prosím neváhejte nás kontaktovat. 

Obědy

Žáci mají možnost si do čtvrtka 15. 10. 2020 do 23. 10. 2020 vyzvedávat svůj dotovaný oběd (dle ceníku pro žáky ZŠ).
Zákonní zástupci si musí přihlásit nebo odhlásit obědy na tel. čísle 730 154 058

Zájemci o obědy v období uzavření školy si přinesou jídlonosiče do vyhrazených prostor (hlavní vchod školy) na určené místo. jídlonosič musí být označen jménem, příjmením a třídou žáka.

Oběd mohou vyzvedávat od 11:30 do 12:00.

V dalších dnech přihlašování a odhlašování obědů musí být sděleny den předem do 13:00. 

Jídlonosič přineste vždy daný den v ranních hodinách do 8:30.

Po ukončení celkového výdeje již školní jídelna za ponechané jídlonosiče s jídlem nezodpovídá.
Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada. 


Děkujeme všem za součinnost a spolupráci.
Mgr. Eva Byrtusová

Základní škola a Mateřská škola Písečná, příspěvková organizace

Adresa školy:

Písečná 42, 739 91

Ředitelka: Mgr. Eva Byrtusová 

Kontakty- telefon:
základní škola          730 178 243
ředitelka školy         733 150 797
mateřská škola         731 773 885
školní jídelna           730 154 058
školní družina          730 154 059

e-mail: zspisecna@seznam.cz

Datová schránka: 7nfmgh6

Charakteristika školy: Malotřídní škola

Součásti školy:
základní škola - I. stupeň – 3 třídy                               
mateřská škola - dvě oddělení 
školní družina - 1 oddělení
školní jídelna 
                       

Školská rada:                         
Zřízena dne 1. 11. 2005, školská rada má 3 členy  

Se současným názvem je škola zapsána do školského rejstříku ode dne 1. 1. 2006.

Zřizovatel:

Obec Písečná
739 91 Písečná 262

telefon: +420 734 218 515
email: urad@obecpisecna.cz
webová adresa: www.obecpisecna.cz

Pravidla hygieny pro žáky

Žáci si vydesinfikují ruce při vstupu do budovy školy. 


Po přezutí a převléknutí se přesunou do třídy, kde si řádně umyjí ruce a vydesinfikují ruce.

Ve třídách, oddělení ŠD, školní jídelny i sociálních zařízení žáci dbají na osobní hygienu (mytí rukou, desinfekce, používání papírových ručníků, při výskytu kašle, kašlat do papírového kapesníku a ihned ho po použití vyhodit).

V případě, že se necítí žák zdráv, ihned bude informovat vyučujícího a postupovat dle informací v manuálu poskytnutých MŠMT.

V případě projevu infekčního onemocnění (teplota, kašel, rýma, atd.), nebude dotyčná osoba vpuštěna do školy.

Základní a mateřská škola Písečná

Písečná 42
739 91 Písečná
e-mail: zspisecna@seznam.cz

Datová schránka: 7nfmgh6
Kontaktní telefon:
ZŠ: 730178243
MŠ: 731773885
ŠJ: 730 154 058
ŠD: 730 154 059
 

Rychlá navigace